جامعه کارآفرینی یا استارتاپی

اعضای جامعه کارآفرینی یا استارتاپی رهبران جامعه کارآفرینی یا استارتاپی باید کارآفرین باشند و دیگر افراد حاضر در جامعه، تنها آن را تغذیه می‌کنند. هر دو گروه یعنی کارآفرینان و سایر افراد نقش‌های مهمی بر عهده‌دارند ولی نقش‌های آن‌ها متفاوت است. کارآفرینان رهبران یک جامعه … ادامه خواندن جامعه کارآفرینی یا استارتاپی